Вимоги щодо оформлення статті

Для опублікування у збірнику приймаються статті українською або англійською мовою. Анотації статей подаються українською та англійською мовами.

Подані авторами статті повинні за змістом відповідати тематиці збірника та вимогам щодо опублікування наукових статей.

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 текст статті повинен обов’язково бути структурованим за такими розділами: вступ, виклад основного матеріалу, висновки, а саме:

Вступ

Постановка проблеми. Викладається сучасний стан проблеми, її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, актуальність та напрямки її вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказуються відомі теоретичні і практичні результати, які отримані іншими авторами за даним напрямом, із посиланнями на їх праці. Наприклад: “У роботах [3, 5-9] описано методи, які дозволяють врахувати…”.

Мета статті – викладання головної ідеї даної публікації, удосконалення, доповнення або поглиблення вже відомих підходів. Мета статті випливає з постановки проблеми та аналізу останніх досліджень і публікацій за темою дослідження.

Виклад основного матеріалу

Висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, закономірності, зв’язки, тенденції, опис експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо.

Висновки

Висновки повинні містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми (поставленого завдання), що отримані в процесі аналізу обраного матеріалу, оцінки та узагальнення. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних показниках здобутих результатів.

Звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Вказуються відомості про достовірність та новизну результатів, що отримані у процесі проведення наукового дослідження, на основі яких встановлені нові теоретичні підходи, закономірності та визначені шляхи їх застосування для конкретних практичних потреб.

Передусім приймаються матеріали, в яких викладені результати наукових досліджень, спрямованих на розв’язання проблем, що мають важливе оборонне значення, статті, які містять нові теоретичні ідеї, принципи, концепції, моделі, спрямовані на пояснення певних явищ і процесів у авіаційній галузі та прогнозування їх розвитку. Також приймаються до опублікування статті практичного змісту, які висвітлюють актуальні питання державної авіації.

Обсяг рукопису – не менше 5 повних аркушів українською або англійською мовами.

Формат аркушу А4 (21 × 29,7 см).

Параметри сторінки (відступи від краю): зліва – 2,25 см; справа – 2,25 см; зверху – 2 см; знизу – 2,5 см; розділення сторінки на 2 стовпці.

Основний шрифт статті – Times New Roman, 10 кегль, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

Схема оформлення обов’язкових елементів статей

УДК – кегль 12 пт.

Перелік авторів статті – кегль 12 пт.

Перелік установ, де працюють автори (назва без скорочень, місто, країна) – кегль 12 пт.

Назва статті (не більше 3-х рядків; без скорочень) – шрифт Arial, кегль 12 пт.

Назва розділу статті – шрифт Arial, кегль 10 пт.

Анотація мовою основного тексту статті – кегль 10 пт.

Ключові слова мовою основного тексту статті – кегль 10 пт.

Текст статті (Вступ, Виклад основного матеріалу, Висновки) – кегль 10 пт.

Список літератури – кегль 9 пт.

У кінці статті вказується дата її надсилання у редакцію збірника без абзацного відступу, вирівняно по правому краю (розмір – 10 pt, шрифт курсивом).

Зразок. Надійшла до редакції 15.06.2021.

На перший сторінці внизу вказується авторська позначка (розмір – 9 pt, без абзацного відступу, вирівняно по лівому краю).

Зразок. © Тимофєєв С.О., 2022

На кожній сторінці статті розміщаються верхні колонтитули (розмір – 11 pt, шрифт курсивом з підкресленням, без абзацного відступу, вирівняно по центру).

Зразок верхнього колонтитула.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. 2022.Вип.№18(25)

Анотація до статті

Анотація до статті виконується українською та англійською мовами, повинна мати обсяг не менш ніж 6 рядків та розкривати:

предмет, тему та мету роботи;

метод (методи) або методологію проведення досліджень;

результати досліджень;

висновки та область застосування результатів досліджень.

Якщо основною мовою статті є українська, то анотація англійською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Формули

Набір формул та їх складових у тексті статті здійснюється в редакторах формул MS Equation або MathType. Забороняється використовувати для набору формул графічні об'єкти, таблиці та редактор Формула (formula) Word 2007-2016.

В меню “Розмір”  “Визначити” ввести такі розміри:

звичайний – 10 пт; великий індекс – 8 пт; малий індекс – 7 пт; великий символ – 14 пт; малий символ  10 пт.

В меню “Стиль”  “Визначити” поля “Текст” та “Змінна”  “Кур”; поле “Вектор-Матриця”  “Жир”.

Забороняється змінювати розмір створених формул у тексті статті.

Символи, які використовуються у статті (формулах, рисунках, таблицях та тексті), повинні бути однакові та набрані в редакторах формул MS Equation або MathType.

Таблиці

Таблиці повинні готуватися з використанням відповідного інструмента в редакторі Word, представлені одним блоком, не розмічені для переносу. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. Зверху вони повинні мати короткий заголовок, який складається зі слова “Таблиця ...” з її порядковим номером (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по–правому краю) та назви таблиці (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по центру (10 кегль)). Примітки до таблиці даються тільки в тексті статті. Не доцільно використовувати вертикальні надписи у стовпчиках.

Рисунки

Рисунки до статті створюються у редакторі Word або вставляються в текст статті з використанням зображень (з роздільною здатністю не менш 300 dpi), файли із зображенням [Прізвище_автора_1.JPG] обов’язково надаються до редакції разом з електронною версією статті. Рисунки підписуються знизу (в окремому рядку, без абзацного відступу, вирівняно по центру), позначають словом “Рис.”, з його порядковим номером (нумеруються послідовно арабськими цифрами) та вказують назву (пояснювальний підпис) рисунку (наприклад: Рис.1. Назва_рисунка).

Рисунки та таблиці розміщуються після першого посилання на них у тексті (рис. 1 або табл. 1). Після підрисункового підпису або таблиці обов’язково наводяться дані про джерело, звідки вони взяті. Можливі такі варіанти:

розроблено автором (-ами);

розроблено автором (-ами) за даними [номер посилання із зазначенням номеру сторінки];

[номер посилання із зазначенням номеру сторінки].

Список літератури

Оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання”.

При оформленні Списку літератури автор повинен гарантувати дійсність наведених джерел та у разі необхідності надати їх у редакційну колегію. Самоцитування авторів у списку літератури не повинно бути більш за 15 %.

Список літератури повинен включати не менше 12 джерел, для оглядових статей не менш 20 джерел, з яких:

не менш 80% джерел з ідентифікатором цифрового об'єкту DOI, які перевірено за допомогою системи crossref.org. Ідентифікатор цифрового об'єкту DOI обов'язково наводиться наприкінці опису, наприклад https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.01;

не менш 50% джерел, що обліковуються міжнародними наукометричними базами SciVerseScopus та WebofScienceCoreCollection.

Список літератури не може включати посилання на:

навчальні підручники, інтернет посилання на неофіційні сайти та форуми;

більш 30% посилань на матеріали наукових конференцій (семінарів) та дисертаційних робіт. Найбільш доцільно використовувати інші наукові праці зазначених авторів.

Посилання на літературні джерела наводяться у тексті статті у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру бібліографічного посилання у Списку літератури та сторінки, на якій в ньому подано об’єкт посилання, між якими ставиться знак коми, наприклад: [1, с. 15] або [2, с. 150...156; 3, с. 7].

 

Відомості про авторів

У відомостях про авторів українською та англійською мовою наводяться:

прізвище, ім’я та по батькові;

науковий ступінь, вчене звання, посада;

назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна);

обліковий запис автора ORCID (повинен відображати назву установи, де працює автор, та його наукові публікації) .

Наприклад:

Гришин Володимир Михайлович

кандидат технічних наук

старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник

Державного науково-дослідного інституту авіації,

Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

Volodymyr Hryshyn

Candidate of Technical Sciences

Senior Research

Lead Research

of State Research Institute
of Aviation,

Kyiv, Ukraine

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000

 

Відповідальність за достовірність викладених матеріалів, фактів, цитат та інших відомостей несе автор.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Редакція залишає за собою право вносити правки до тексту публікацій, редагувати формули, таблиці і рисунки.

Матеріали надсилаються: вул. Григорія Андрющенка, 6В, м. Київ, Україна, 01135, dndia@post.mil.gov.ua.

 

Приклади оформлення:

Вчений ступінь

бакалавр

бакалавр

Bachelor

магістр

Master

кандидат наук, доктор філософії

доктор філософії

кандидат технічних наук

кандидат військових наук

кандидат фіз.-мат. наук

кандидат наук

Doctor of Philosophy, Ph.D.

Candidate of Technical Sciences

Candidate of Military Sciences

Candidate of Physics and Mathematics

Candidate of Sciences

доктор наук

доктор наук

доктор технічних наук

доктор військових наук

доктор фіз.-мат. наук

Doctor of the Sciences

Doctor of Technical Sciences

Doctor of Military Sciences

Doctor of Physics and Mathematics

Вчене звання

старший науковий співробітник

доцент

професор

Senior Research

Associate Professor

Professor

Посада

курсант

студент магістратури

аспірант

Cadet

Postgraduate Student

Doctoral Student

завідувач кафедри

професор кафедри

доцент

старший викладач

викладач

асистент

Head of Department

Professor of Department

Senior Lecturer

Senior Instructor

Instructor Assistant Lecturer

начальник науково-дослідного управління

начальник науково-дослідного відділу

начальник науково-дослідної лабораторії

головний науковий співробітник

провідний науковий співробітник

старший науковий співробітник

науковий співробітник

молодший науковий співробітник

Chief of Scientific Research Management

Chief of Scientific Research Department

Chief of Scientific Research Laboratory

Chief Research

Lead Research

Senior Research Associate

Research Associate

Junior Research

Назва інституту

Державний науково-дослідний інституту авіації (ДНДІА)

State research institute of aviation (SRIA)