Етичні правила наукового видання

Загальні положення

Редакційна колегія наукового видання Державного науково-дослідного інституту авіації в своїй роботі суворо керується рекомендаціями Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Етичним правилам наукових видань Державного науково-дослідного інституту авіації повинні слідувати всі учасники процесу публікації результатів наукових досліджень: автори, рецензенти, редактори, члени редакційної колегії, а також особи та організації, які можуть вважати себе зацікавленими в інформації, що надається виданнями.

 

Обов’язки та сфера відповідальності головного редактора та членів редакційної колегії

 

Головний редактор видання визначає його зміст в цілому, а також:

забезпечує виконання запитів читачів і авторів;

постійно покращує роботу видання;

забезпечує високу якість матеріалів, що публікуються;

забезпечує свободу висловлювання думок;

забезпечує цілісність наукових матеріалів, що публікуються;

не допускає превалювання комерційних міркувань над інтелектуальними критеріями;

у випадку необхідності забезпечує публікацію поправок, роз’яснень, спростувань і вибачень.

Засновник і головний редактор видання здійснюють спільні зусилля для публікації достовірної, зручної для читання інформації в повній відповідності до заявлених цілей видання.

Головний редактор несе всю відповідальність за зміст видання, рішучо відстоюючи принцип редакційної свободи.

Видання має Координаційну раду, яка допомагає головному редактору планувати і здійснювати редакційну політику.

 

Редакційна свобода

Взаємодія головного редактора і членів редакційної колегії наукового видання з Засновником ґрунтується на принципі редакційної свободи (незалежності). Це означає, що редакційна колегія наукового видання в повній мірі бере участь в формуванні змісту видань і визначенні термінів публікацій.

Засновник не повинен втручатися в оцінку, відбір або редагування конкретних статей ні безпосередньо, ні створюючи ситуацію, що помітно впливає на редакторські рішення. Редакційна колегія приймає рішення про достовірність і цінність робіт, що подаються, для читачів видань безвідносно до їх можливого впливу на комерційну користь останніх.

Головний редактор та редакційна колегія наукового видання:

 1. Повинні приймати все розумні заходи, які забезпечують необхідну якість матеріалів, що публікуються.
 2. Приймають рішення про прийняття до публікації поданих статей, на підставі виключно їх цінності, оригінальності, інтересу для читачів, відповідності їх змісту тематиці видання, а не з міркувань фінансової користі, незалежно від расової приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального положення чи політичних поглядів авторів, а також безвідносно до сучасної економічної та політичної кон’юнктури видання.
 3. Публікують правила для авторів і незалежних рецензентів з викладанням всіх вимог, що до них пред’являються.
 4. Не відміняють прийнятих рішень відносно прийому статей до публікації, за винятком випадків серйозних непорозумінь при поданні останніх.
 5. Забезпечують право незалежних рецензентів на конфіденційність.
 6. Забезпечують конфіденційність поданих матеріалів в процесі їх рецензування.
 7. Своєчасно реагують на претензії, що стосуються розглянутих рукописів чи опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймають всі необхідні міри для відновлення порушених прав, а при виявленні помилок – сприяють публікації виправлень чи спростувань.

 

Етичні міркування при поданні тексту рукопису авторами

 

Автори повинні усвідомлювати персональну відповідальність за наданий текст рукопису, що передбачає дотримання таких принципів:

 1. Надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві, шахрайські або фальсифіковані затвердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.
 2. Брати участь у процесі експертної оцінки рукопису статті. Головний редактор може запитати у авторів вихідні дані наукової статті, і автори повинні бути готові надати відкритий доступ до таких даних, якщо це представляється можливим, і в жодному разі повинні бути готові зберігати вихідні матеріали протягом розумного періоду часу, що пройшов після їх публікації.
 3. Гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукопису, є самостійною й оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні бібліографічні посилання з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення до публікації редакцією видання не приймаються.
 4. Усвідомлювати, що несуть первину відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження.
 5. Визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті повинні бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення при проведенні дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку шляхом розмови, листування та обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від її джерела. Всі джерела повинні бути розкриті.
 6. Представляти оригінальний рукопис, який не був відправлений до інших редакцій та не опублікований раніше в інших виданнях. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Текст статті повинен бути оригінальним, тобто публікуватися в представленому вигляді в періодичному друкованому виданні вперше. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов'язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їх перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.
 7. Гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів представленої роботи. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори повинні нести публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття містить відомості з кількох сфер знань,, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 8. У разі виявлення істотних помилок або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування негайно повідомити про це редакцію видання і прийняти спільне рішення про визнання помилки та / або її виправлення в максимально короткі терміни. Якщо редакція видання дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, або ж представити редакції докази правильності представленої їм інформації.
 9. Заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів.

 

Незалежне експертне рецензування

Незалежне експертне рецензування проводиться з метою критичної оцінки рукописів, що подаються до публікації, спеціалістами, які не входять до складу редакції. Редакційні колегії направляють усі наукові статі, що публікуються, на зовнішнє рецензування анонімними незалежними експертами.

 

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає в дотриманні наступних принципів:

 1. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість текст у статті, а головному редактору – прийняти рішення щодо публікації.
 2. Рецензент, який не вважає себе фахівцем в області тематики статті або знає, що не зможе своєчасно представити рецензію на статтю, повинен сповістити про це головного редактора і відмовитись від рецензування.
 3. Рецензентом не може бути автор або співавтор роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня.
 4. Будь-який рукопис, отриманий від редакції на рецензування, є конфіденційним документом.
 5. Неприпустимі персональні зауваження автору. Рецензент повинен висловлювати свою думку чітко, аргументовано та об’єктивно.
 6. Рецензент повинен звертати увагу головного редактора на значну схожість або частковий збіг рецензованої статті з будь-якою іншою, раніше опублікованою.
 7. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї з представленої йому на рецензію статті для особистої вигоди, дотримуючись конфіденційності цієї інформації та ідей.
 8. Рецензент не повинен приймати до розгляду рукописи при наявності конфлікту інтересів, викликаного конкуренцією, співпрацею або іншими відносинами з будь-якими авторами або організаціями, пов'язаними зі статтею.
 9. Зауваження рецензентів не публікуються і не обнародуються іншим чином без дозволу рецензента, авторів рукопису та головного редактора.

 

Конфлікти інтересів

Всі учасники процесів незалежного рецензування та публікації поданих матеріалів зобов’язані розкривати інформацію про будь-які взаємовідносини, які можуть розглядатися як потенціальне джерело конфлікту інтересів. Ця вимога розповсюджується також на авторів і рецензентів.

Головній редактор і члени редакційних колегій приймають рішення про публікацію розкритої авторами інформації відносно потенційних конфліктів тільки по узгодженню з авторами.

 

Скарги та звернення

У випадках порушення етичних принципів автори, читачі та рецензенти мають право звернутися до керівництва Державного науково-дослідного інституту авіації, який є засновником наукового видання за адресою: вул. Григорія Андрющенка, 6в, м. Київ, Україна, 01135,
телефон: +38 (044) 503 8159,
телефон/факс: +38 (044) 236 6013,
e-mail: dndia@post.mil.gov.ua.

Скарги та звернення розглядаються протягом 1 місяця після надходження. Результати їх розгляду доводяться заявнику в письмовій формі.

Скарги та претензії з приводу відхилення рукописів з причини їх низького наукового рівня не розглядаються, тому що це не входить до компетенції Засновника.