Про журнал

Галузь та проблематика

У збірнику наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації публікуються наукові статті у галузі знань 25 – воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 255 – озброєння та військова техніка згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Основні тематичні рубрики збірника:

воєнно-технічна політика в сфері державної авіації;

розвиток та модернізація авіаційної техніки та озброєння;

продовження призначених показників;

передові технології експлуатації і ремонту авіаційної техніки та озброєння;

історичні аспекти створення, розвитку та застосування військової авіації.

Напрями наукових досліджень, результати яких висвітлюються на шпальтах збірника:

розробка концептуальних засад воєнно-технічної політики в сфері державної авіації взагалі, та військової авіації , зокрема;

формування загальних та тактико-технічних вимог до пріоритетних зразків (систем) озброєння та військової техніки авіації збройних сил;

розробка перспективної (модернізація існуючої) авіаційної техніки, засобів радіотехнічної та оптико-електронної розвідки, радіоелектронної боротьби та захисту літальних апаратів, бойових авіаційних комплексів, високоточної зброї;

вдосконалення перспективних технологій відновлювального ремонту авіаційної техніки та подальша реалізація заходів імпортозаміщення;

дослідження можливості та розробка методології подальшого продовження етапів життєвого циклу літаків і вертольотів державної авіації, а також визначення граничних термінів їх безпечної експлуатації;

удосконалення стратегії експлуатації авіаційної техніки за технічним станом на основі впровадження мобільних діагностичних комплексів та інформаційних систем підтримки експлуатації;

історичні аспекти розробки, створення, експлуатації, бойового застосування і утилізації військової техніки та озброєння авіації збройних сил.

Тематичні напрями збірника можуть коригуватися редакцією з урахуванням зміни актуальності проблем у галузі авіаційної техніки та озброєння.

Процес рецензування

З метою забезпечення належної якості публікацій, усі статті, які подаються до збірника, підлягають процедурі рецензування.

Перед направленням рукопису статті рецензенту, який повинен бути фахівцем з питань, що висвітлюються у статті,  редакцією збірника здійснюється перевірка статті щодо відповідності критеріям, які мають формальний (технічний) характер. Зокрема, на цьому етапі перевіряються:

відповідність теми статті тематиці збірника та спеціалізації його розділу, до якого вона подана;

відповідність оформлення статті вимогам, встановленим редакцією;

дотримання авторами статті правил використання джерел посилання та цитування;

відповідність матеріалів статті вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (щодо неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації).

Крім того, з використанням автоматизованих засобів подана стаття перевіряється на плагіат/самоплагіат та рівень оригінальності (унікальності).

Стаття відхиляється редакцією, якщо вона не відповідає тематичним напрямам збірника, вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, або містить явний плагіат. В інших випадках невідповідності встановленим вимогам стаття повертається автору (авторам) для усунення виявлених недоліків.   

Літературне редагування статті з виправленням незначних граматичних та стилістичних помилок здійснюється у редакції збірника на етапі підготовки статті до публікації. Однак, якщо під час подання статті редакцією виявлено значну кількість таких помилок, стаття також повертається на доопрацювання.

Якщо стаття відповідає формальним критеріям для її прийняття редакцією, вона надсилається рецензенту, який визначається головним редактором збірника.

Рецензент оформлює рецензію на стандартизованому бланку, підготовленому редакцією. Для забезпечення неупередженої незалежної оцінки та уникнення конфлікту інтересів прізвища авторів статті на бланку рецензії не зазначаються. Рецензент оцінює науковий рівень статті за визначеними критеріями якості та надає у письмовому вигляді головному редактору збірника свої коментарі щодо виявлених недоліків, висновки і рекомендації.

Критерії експертного оцінювання якості статті рецензентом:

актуальність проблемного питання, якому присвячена стаття;

правильність вибору методу дослідження;

наукова новизна отриманих результатів;

достовірність (достатнє підтвердження) наведених у статті  фактів;

відсутність у статті фабрикації та фальсифікації даних;

обґрунтованість тверджень та висновків авторів;

відповідність структури та змісту статті академічному стилю викладання матеріалу;

відсутність технічних помилок.

Конкретний перелік критеріїв якості статті враховує спеціалізацію розділу збірника, до якого подається рукопис.

На підставі отриманої рецензії головний редактор збірника приймає один із варіантів рішення:

прийняти статтю до опублікування;

повернути статтю для доопрацювання;

відхилити подання.

Рішення головного редактора оформлюється його підписом на бланку рецензії. Після цього на ньому зазначаються відомості про авторів і рецензія направляється на зберігання до архіву редакції. Якщо було прийнято рішення про опублікування статті, після затвердження випуску збірника на рецензії робиться позначка про номер та рік випуску.  

У разі повернення статті на доопрацювання цикл рецензування повторюється із зверненням особливої уваги на усунення виявлених недоліків.

На будь-якому циклі рецензування головний редактор може прийняти рішення щодо залучення до оцінювання якості статті додаткових рецензентів.

Для забезпечення гарантій сліпого рецензування інструкція авторам передбачає подання файлу статті без наведення відомостей про авторів. У разі подання статті на сайті журналу ці відомості необхідно занести у відповідні поля форми подання. Якщо стаття надсилається до редакції електронною поштою, їх необхідно розмістити в окремому файлі.

Політика відкритого доступу

Друкована версія збірника розповсюджується за плату. Повні тексти статей в електронному вигляді розміщуються на сайті у відкритому доступі.

Учасник

Друкована версія збірника видається за рахунок коштів, отриманих через передплату. Для авторів публікація статей безкоштовна.

Підготовку і виготовлення друкованих примірників збірника здійснює ПП “Рябіна”, вулиця Григорія Андрющенка, 6, м. Київ, 01135.