Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Цей рукопис раніше не був опублікований і не надсилався до розгляду редакціям інших збірників (або у коментарях для редколегії надані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Зміст та оформлення статті відповідають вимогам, викладеним у Вимогах щодо оформлення статті .
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Матеріали статті не містять інформації з обмеженим доступом.
 • Згода на публікацію статті та оприлюднення персональних даних.

Керівництво для авторів

Порядок прийому статей

Для публікації необхідно представити:

 • статтю в електронній формі (Word-2003), оформлену згідно з Вимогами щодо оформлення статті;
 • роздрукований екземпляр статті, підписаний усіма авторами статті на кожній сторінці;
 • експертний висновок про можливість публікації статті у відкритих виданнях;
 • згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

Окремими файлами надаються:

 • для статей, у яких основною мовою є англійська, переклад статті на українську мову;
 • для статей, у яких основна мова українська, переклад розширеної анотації англійською мовою;
 • рисунки у форматі jpg (jpeg), при цьому назва файлу повинна відповідати номеру рисунка в статті.

Автори повинні усвідомлювати персональну відповідальність за наданий текст рукопису.

 

Перевірка на плагіат

Наявність збігів/ідентичності/схожості у наданих авторами текстах здійснюється редколегією за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck з використанням алгоритмів захисту від перестановки слів; змін відмінків, часів і інших граматичних категорій слова та замін кожного п'ятого слова. Відсоток унікальності тексту статті для її подальшого розгляду повинен становити не менш 75 відсотків.

 

Процес рецензування

З метою забезпечення належної якості публікацій, усі статті, які подаються до збірника, підлягають процедурі рецензування.

Перед направленням рукопису статті рецензенту, який повинен бути фахівцем з питань, що висвітлюються у статті,  редакцією збірника здійснюється перевірка статті щодо відповідності критеріям, які мають формальний (технічний) характер. Зокрема, на цьому етапі перевіряються:

 • відповідність теми статті тематиці збірника та спеціалізації його розділу, до якого вона подана;
 • відповідність оформлення статті вимогам, встановленим редакцією;
 • дотримання авторами статті правил використання джерел посилання та цитування;
 • відповідність матеріалів статті вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (щодо неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації).

Крім того, з використанням автоматизованих засобів подана стаття перевіряється на плагіат/самоплагіат та рівень оригінальності (унікальності).

Стаття відхиляється редакцією, якщо вона не відповідає тематичним напрямам збірника, вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, або містить явний плагіат. В інших випадках невідповідності встановленим вимогам стаття повертається автору (авторам) для усунення виявлених недоліків.   

Літературне редагування статті з виправленням незначних граматичних та стилістичних помилок здійснюється у редакції збірника на етапі підготовки статті до публікації. Однак, якщо під час подання статті редакцією виявлено значну кількість таких помилок, стаття також повертається на доопрацювання.

Якщо стаття відповідає формальним критеріям для її прийняття редакцією, вона надсилається рецензенту, який визначається головним редактором збірника.

Рецензент оформлює рецензію на стандартизованому бланку, підготовленому редакцією. Для забезпечення неупередженої незалежної оцінки та уникнення конфлікту інтересів прізвища авторів статті на бланку рецензії не зазначаються. Рецензент оцінює науковий рівень статті за визначеними критеріями якості та надає у письмовому вигляді головному редактору збірника свої коментарі щодо виявлених недоліків, висновки і рекомендації.

Критерії експертного оцінювання якості статті рецензентом:

 • актуальність проблемного питання, якому присвячена стаття;
 • правильність вибору методу дослідження;
 • наукова новизна отриманих результатів;
 • достовірність (достатнє підтвердження) наведених у статті  фактів;
 • відсутність у статті фабрикації та фальсифікації даних;
 • обґрунтованість тверджень та висновків авторів;
 • відповідність структури та змісту статті академічному стилю викладання матеріалу;
 • відсутність технічних помилок.

Конкретний перелік критеріїв якості статті враховує спеціалізацію розділу збірника, до якого подається рукопис.

На підставі отриманої рецензії головний редактор збірника приймає один із варіантів рішення:

 • прийняти статтю до опублікування;
 • повернути статтю для доопрацювання;
 • відхилити подання.

Рішення головного редактора оформлюється його підписом на бланку рецензії. Після цього на ньому зазначаються відомості про авторів і рецензія направляється на зберігання до архіву редакції. Якщо було прийнято рішення про опублікування статті, після затвердження випуску збірника на рецензії робиться позначка про номер та рік випуску.  

У разі повернення статті на доопрацювання цикл рецензування повторюється із зверненням особливої уваги на усунення виявлених недоліків.

На будь-якому циклі рецензування головний редактор може прийняти рішення щодо залучення до оцінювання якості статті додаткових рецензентів.

Для забезпечення гарантій сліпого рецензування інструкція авторам передбачає подання файлу статті без наведення відомостей про авторів. У разі подання статті на сайті журналу ці відомості необхідно занести у відповідні поля форми подання. Якщо стаття надсилається до редакції електронною поштою, їх необхідно розмістити в окремому файлі.

 

Політика відкритого доступу

Друкована версія збірника розповсюджується за плату. Повні тексти статей в електронному вигляді розміщуються на сайті у відкритому доступі.

Вартість публікації

Друкована версія збірника видається за рахунок коштів, отриманих через передплату. Для авторів публікація статей безкоштовна.

Підготовку і виготовлення друкованих примірників збірника здійснює ПП “Рябіна”, вулиця Григорія Андрющенка, 6, м. Київ, 01135.

 

Скарги та звернення

У випадках порушення етичних принципів автори, читачі та рецензенти мають право звернутися до керівництва Державного науково-дослідного інституту авіації, який є засновником Видання за адресою: вулиця Григорія Андрющенка, 6В, м. Київ, 01135.

Скарги та звернення розглядаються на протязі 1 місяця після надходження. Результати їх розгляду доводяться заявнику в письмовій формі.

Скарги та претензії з приводу відхилення рукописів з причини їх низького наукового рівня не розглядаються, тому що це не входить до компетенції Засновника.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.